วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภารกิจวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555

-ช่วยจัดแถวให้นักเรียนช่วงเช้า
-ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
-จัดรายการเสียงตามสาย
-สอนนักเรียนห้องป.4/3 และป.4/1

ภารกิจวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555

-ช่วยจัดแถวให้นักเรียนช่วงเช้า
-จัดรายการเสียงตามสาย
-สอนนักเรียนห้องป.4/1 และป.4/2

ภารกิจวันที่ 14-16 พฤสจิกายน 2555

-ช่วงเช้า ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
-ช่วงพักเที่ยง จัดรายการเสียงตามสาย
-ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้นป.4/3 และป.4/1

ภารกิจวันที่12-13 พฤศจิกายน 2555

-ช่วงเช้า จัดแถวเด็กตอนเข้าแถว
-ช่วงพักเที่ยง จัดรายการเสียงตามสาย พูดคุยเรื่องสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ
-ช่วงบ่าย สอนนักเรียนป.4/1 และป.4/2

ภารกิจวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555

สอนนักเรียนป.4/3 แลป.4/1

ภารกิจ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555

-มีสอนนักเรียนชั้นป.4/1 และป.4/2

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

-สอนนักเรียนชั้นป.4/3 และห้องป.4/2
-ได้รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย